Mental Coaching - Aanbod: spiritualiteit

Spiritualiteit en Esoterie

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met de geest (Latijn spiritus). Het wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of het bovennatuurlijke, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

Sinds de jaren 70, de periode van de opkomst van New Age, is spiritualiteit afgezet tegen de georganiseerde religie en ligt de betekenis van de spiritualiteit in de actieve en vitale verbinding met de kracht of het wezen van het diepere zelf. Spiritualiteit werd op die manier een persoonlijke levenshouding, meestal buiten de klassieke religies.

Er wordt vooral aangenomen dat er vele "spirituele wegen" zijn en dat er geen objectieve waarheid bestaat over welke weg mensen het best zouden kunnen volgen.

Het begrip esoterie dekt vele ladingen en duidt zowel op individuele belevingen als mystieke stromingen en scholen uit het oosten en het westen die een of andere vorm van esoterische kennis en lering claimen.
Het woord esoterie is afkomstig uit het Grieks en betekent het inwendige of het verborgene, dit in tegenstelling tot het begrip exoterie, dat het uitwendige of het openbare betekent.

Esoterie houdt zich dus bezig met verborgen aspecten van de werkelijkheid, waarmee wordt bedoeld: de niet (zintuiglijk) waarneembare aspecten, het wezen van de dingen.

Een grote bron van onbegrip is het gegeven dat de opgedane esoterische kennis berust op persoonlijke ervaring en inzichten, deze zijn niet op dezelfde wijze overdraagbaar als exoterische kennis. Volgens exoterici bestaan daarom esoterische inzichten enkel in de beleving en fantasie van esoterici. Volgens esoterici daarentegen bestaan er aspecten van de werkelijkheid die zich onttrekken aan het dagelijkse bewustzijn. (bron: Wikipedia)

Die discussie tussen believers en non-believers, de discussie over weten en meten versus diep beleven, diep ervaren... . Blijkbaar heeft de exoterische wetenschap nog steeds niet door dat een mens en zijn wereld meer is dan wat meetbaar en weetbaar is. En wat niet meetbaar is, is niet voor die wetenschap.

Wat niet meetbaar is en toch is, is voor die wetenschap gevaarlijk. Laat ons niet vergeten dat de wetenschappelijke geneeskunde heel jong is. Tot in de 19de eeuw was de Westerse geneeskunde gebaseerd op een systeem van Galenus, de sappengeneeskunde. Volledig placebogeen: of de werkingsbasis van deze geneeskunde was gewoon geloof, verwachting, overtuiging, ... echter het werd als wetenschappelijk voorgesteld.

Geneeskunde van nu kent het placebo-effect, gebruikt het nog steeds, ... de kennis dringt niet door. Het is meetbaar en toch is het placebo, op zich bedrog. Niets meer niets minder. Het maakt dat mensen verder afglijden in afhankelijkheid en dissociatie.

Esoterie staat voor groei van binnenuit. Staat voor kennis van binnenuit.

Alles dient in onze wereld te passen in concepten, begrippen, tastbaarheid, meetbaarheid, ...en dat is niet mogelijk. Heel complexe zaken zoals helder-zien zijn niet meetbaar, gewoon omdat het nog niet te onderzoeken is. Het is veel te complex om het begripsmatig te duiden en dan in een wetenschappelijk onderzoek te benaderen.
Enig (in-)zicht in de beperktheid van de mogelijke onderzoeksmethodes van verschijnselen als helderziendheid, mediumschap, ... zou misschien al iets zijn. Enige openheid naar die fenomenen is ook op zijn plaats in de wetenschap. Echter dat mag niet, dat kan niet, dat is niet!

Prof Van Praag, Prof Tenhaeff, filosoof Schumacher, ... hadden wel openheid voor deze fenomenen. Hun insteek was vooral wat rationeel verklaarbaar is, dient rationeel verklaard te worden, pas in een latere fase is een paranormale verklaring op zijn plaats. Dat is een goede insteek, voor mij.

Alles proberen te begrijpen, leidt tot beperkingen... Er is meer tussen hemel en aarde dat ervaren en beleefd kan worden, dan dat het be-grepen, laat staan onderzocht (= gemeten) kan worden...

ESP, helderziendheid, helderwetendheid,... is voor veel mensen iets gewoons, het is méér dan alleen doorleefde ervaringen. Het is echter niet bewijsbaar met de huidige stand van de wetenschap! Dat is niet hetzelfde als: niet bewezen en zodoende is het niet!.

Van Socrates is geweten dat hij een daimoon had, een innerlijke gids of stel het je gewoon voor als een communicatiemiddel met zijn onbewuste of diepere zelf. Door religie en andere invloeden is de daimoon als een onding, een demoon beschouwd geworden. Op zich is dat demoniseren een manier om de communicatie met je eigen innerlijke kracht, uit de weg te bannen. Op die manier beroof je iemand van zijn innerlijke sterkte. Nu, zoveel eeuwen later, is nog steeds hetzelfde mechanisme werkzaam: mensen beroven van hun innerlijke kracht. Nu omdat het niet meetbaar, niet bewijsbaar, niet (be-)grijpbaar is.

Mijn stelling hieromtrent is duidelijk: laat wetenschap en esoterie hand in hand gaan met als doel: de mens opnieuw met zijn innerlijke kracht in contact laten komen, mensen laten groeien van binnenuit. Een gevechtssituatie tussen esoterie en wetenschap brengt géén vooruitgang, alleen stagnatie en zelfs achteruitgang. Hiervan is elk individu een potentieel slachtoffer omdat hij of zij in dualiteit verzeilt, egogericht in zijn wereld staat... ver van zijn eigen innerlijke kracht komt te staan. Ik pleit hier zeker niet voor vastzettende, conceptuele, egogerichte denkpistes binnen zowel de geneeskunde, de alternatieve richtingen, New-Age, … ik pleit hier gewoon voor echte openheid.

In echte openheid heeft spiritualiteit en esoterie zijn plaats. Of anders gesteld spiritualiteit en esoterie zoals ze "aan de basis echt zijn" geven mensen de kans op echte "bewustzijnsverruiming": het in de wereld staan als totaal persoon met zijn ratio, zijn ego en zijn diepere zelf of onbewuste, in volstrekte "harmonie" met elkaar. Daarbij staan conceptuele gedachten niet in de weg om echt open te staan voor het parallelle denken in onze diepere lagen, noch staan ze in de weg om te communiceren met ons diepere zelf. Een prachtige kans om te groeien van binnenuit, echt doorleefd, echt beleefd, tot een totaal persoon.

Mensen laten groeien van binnenuit tot één grote cirkel, dat is uiteindelijk de bedoeling.

All content ® Ulisis